Julkishallinnon organisaatioiden käyttövelvollisuus Suomi.fi-palveluihin jatkuu

Suomi.fi-palvelut - 19.12.2017

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma on päättymässä vuoden 2017 lopussa. Julkishallinnon organisaatioiden velvollisuus ottaa Suomi.fi-palvelut käyttöön jatkuu kuitenkin vuodenvaihteen jälkeenkin. Ohjelmassa tuotettujen Suomi.fi-palveluiden kehittäminen jatkuu Väestörekisterikeskuksen johdolla tulevina vuosina.

Suomi.fi-palveluiden käyttövelvollisuus koskee seuraavia julkisen hallinnon organisaatioita:

Valtion hallintoviranomaiset

 • Valtion keskushallintoviranomaiset eli valtioneuvosto ja ministeriöt sekä muut valtioneuvoston alaisuuteen kuuluvat hallintoviranomaiset, joiden alueellinen toimivalta on yleinen
 • Keskushallintoviranomaisten alaisia valtion toimielimiä ovat piirihallintoviranomaiset, joita ovat esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 • Myös paikallishallintoviranomaiset

Valtion virastot, laitokset ja liikelaitokset

 • Virastoista esimerkkinä Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Esimerkkeinä valtion tutkimuslaitokset ja -keskukset sekä asiantuntijalaitokset, kuten Ilmatieteen laitos

Kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä

 • Kunnan toimielimet, kuten valtuusto ja kunnanhallitus sekä lautakunta, johtokunta ja toimikunta
 • Kunnalliset viranomaiset ja toimielimet myös kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteistoimintaelinten viranomaiset ja toimielimet
 • Kunnallisen viranomaisen määrittely johdetaan viime kädessä siitä, onko organisaatiolla oikeudelliseen normiin perustuvia tehtäviä ja toimivaltaa
 • Kunnallisilla viranomaisilla on oikeus käyttää tukipalveluja myös muissa tehtävissään

Lain mukaan käyttövelvoitetun organisaation on otettava Suomi.fi-tukipalvelut käyttöön, viimeistään silloin kun vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus on päättynyt. Joulukuun puolivälissä 2017 organisaatioiden käytettäväksi on valmistunut viestinvälityspalvelu Suomi.fi-viestit. Lisätietoa Suomi.fi-viestien käyttöönotosta löydät tästä esuomi.fin artikkelista.

Käyttövelvollisuus koskee seuraavia Suomi.fi-palveluita:

Suomi.fi-verkkopalvelu

 • Käyttöön velvoitetun organisaation on viimeistään 1.7.2017 tarjottava Suomi.fi-verkkopalveluun yleisesti hyödylliset ja ne tiedot, jotka ovat jo tietoverkon avulla saatavilla Suomi.fihin.
 • Käyttöön oikeutetun organisaation tulee tuottaa tiedot vastaavalla tavalla kaikista merkittävistä asiakkuustiedoista, jos se päättää tuoda omia tietoja Suomi.fi-verkkopalveluun.

Suomi.fi-palvelutietovaranto

 • Käyttöön velvoitetun organisaation on tarjottava palvelujaan koskevat julkiset tiedot Palvelutietovarannossa viimeistään 1.7.2017.

Suomi.fi -palveluväylä

 • Palveluväylä on ensisijainen tapa siirtää käyttäjäorganisaation tietoja näkyviin Verkkopalveluun.
 • Palveluväylän käyttövelvollisuus alkoi 15.7.2016. Velvollisuus tarkoittaa liittymistoimenpiteiden käynnistämistä.

Suomi.fi-tunnistus

 • Organisaatioiden on otettava luonnollisen henkilön tunnistuspalvelu käyttöön viimeistään 1.1.2018.

Suomi.fi-maksut

 • Käyttöön velvoitetun organisaation on otettava palvelu käyttöönsä viimeistään 1.1.2018, kun vetuma-tunnistuksen maksamispalvelu poistuu.

Suomi.fi-viestit

 • Kansalaisen asiointitilin korvaava viestinvälityspalvelu on otettava käyttöön kun palvelu on valmis ja käytettävissä joulukuun puolessavälissä.

Palveluiden käyttövelvollisuudesta ja -oikeudesta säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA-laki), josta lisätietoa löydät KaPA-ohjelman esuomi.fi-viestintäkanavasta. Lain yksityiskohtaiset pykälät löydät Finlex-palvelun verkkosivuilta.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Erityisasiaintuntija Pirre Korhonen, pirre.korhonen(at)vrk.fi, p. 0295 535 004
valtiovarainministeriö, Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, kimmo.makinen(at)vm.fi, p. 0295 530 930