Underhållet och utvecklingen av uppgifterna i Servicedatalagret fortsätter

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Programmet för genomförandet av en nationell servicearkitektur upphör vid utgången av 2017. Inom ramen för programmet har bland annat den nya Suomi.fi-nättjänsten och det nya Suomi.fi-servicedatalagret genomförts. I det senare nämnda har kommuner och statliga aktörer infört tjänstebeskrivningar som är tillgängliga via Suomi.fi-nättjänsten.

Organisationerna ansvarar för underhållet av innehållet i Servicedatalagret

Även om alla kommuner och nästan alla ämbetsverk inom statsförvaltningen redan börjat använda Servicedatalagret fortsätter SDL-arbetet. Uppgifterna i Servicedatalagret (SDL) kräver regelbunden uppdatering och i många fall också förbättringar i kvaliteten på uppgifterna för att de ska vara aktuella och tillbörliga.

Suomi.fi-webbredaktionen och Befolkningsregistercentralens kundtjänst ger stöd

SDL-klinikerna och -utbildningarna fortsätter 2018 i Suomi.fi-webbredaktionens regi. De hålls även i fortsättningen både på finska och svenska.

Webbredaktionen gör också stickprov i användningen av servicekategorier och sökord, och gör vid behov korrigeringar i dessa metadata på eget initiativ.

SDL-responsblanketten och adressen till SDL-stödet ptv-tuki@vrk.fi kommer att styras till Befolkningsregistercentralens kundtjänst från och med början av 2018.

PTV-anvisningarna hjälper organisationerna

Alla befintliga SDL-guider och anvisningar har samlats under rubriken Material på webbplatsen esuomi.fi.

På sidan Aktuellt presenteras återigen aktuella ärenden som gäller innehållsproduktionen i SDL och användningen av tjänsten. Som stöd för underhållet av uppgifterna i organisationerna har vi infört en tabell med exempel på väl beskrivna tjänster och servicekanaler. Tabellen uppdateras kontinuerligt. Ta modell av dessa servicebeskrivningar när ni ser över ert eget innehåll!