Suomi.fi-identifikation får stämpeln Tillgänglighet beaktad

Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Synskadades förbund har beviljat Suomi.fi-identifikation stämpeln Tillgänglighet beaktad. Stämpeln kan beviljas till nättjänster som uppfyller den internationella rekommendationen WCAG 2.0 för tillgänglighet samt kriterier som bygger på vissa tilläggspunkter. Kriterierna har bland annat att göra med hur tydligt en e-tjänsts webbplats är uppbyggd, hur färger och ljud används samt hur förståeligt språket som används i tjänsten är.

En nättjänst är tillgänglig om dess användbarhet på ett jämlikt sätt beaktar olika användargrupper och är lätt för alla att använda. En tillgänglig nättjänst kan utan problem användas till exempel med en skärmläsare eller smarttelefoners hjälpapplikationer.

När det gäller identifikation testades i synnerhet egenskapen med engångsinloggning. Med hjälp av den behöver den som använder tjänster som utnyttjar Identifikation inte identifiera sig igen i varje tjänst som användaren rör sig emellan. I bedömningen testades också om bland annat den automatiska tidsbegränsningen i tjänsten är tillräckligt lång för vissa specialgrupper som använder sig av hjälpmedel.

Förutom den godkända utvärderingen fäste Synskadades förbund i sin testrapport uppmärksamhet vid två punkter som ska observeras när tjänsten utvecklas vidare. Anmärkningarna åtgärdas så snart som möjligt, säger Riitta Partala, utvecklingschef vid Befolkningsregistercentralen.

– I framtiden är det meningen att även andra Suomi.fi-tjänster ska bedömas och få stämpeln Tillgänglighet beaktad. Suomi.fi-tjänsterna är avsedda för alla, så det är väldigt viktigt att de är tillgängliga, säger Partala.

Användartestet för Synskadades förbund utfördes av Annapurna Oy i samarbete med Tampereen seudun näkövammaiset (Tammerforsregionens synskadade). Hela testningen genomfördes den 20 december 2017.