På internationella X-Road-gemenskapens möte skapades en vision om X-Roads framtid

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I Estlands huvudstad Tallinn ordnades ett internationellt evenemang för X-Road-gemenskapen den 12 september 2018. Evenemanget har ordnats flera år tidigare, men i år var det betydligt mer internationellt - det fanns rikligt med deltagare från mer än tio olika länder. Till exempel Japan, USA, Madagaskar, Ecuador, Azerbajdzjan, Island och Australia var med för första gången. Sammantaget var fler deltagare på plats än någonsin tidigare (över 150 deltagare) och stämningen var väldigt fin. Programmet hade utvecklats vidare och det väckte deltagarnas intresse.

Ansvaret för att arrangera och organisera evenemanget låg för första gången på det gemensamma X-Road-institutet, Nordic Institute of Intreoperability Solutions (NIIS) som grundats av Finland och Estland. Tidigare har Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), myndigheten med ansvar för Estlands nationella informationssystem, ansvarat för evenemanget. NIIS-institutet är återigen en icke-vinstdrivande förening vars syfte är att främja arbetet med att utveckla X-Road, den grundläggande tekniken som används för pålitliga dataöverföringskanaler mellan datasystemen i samhället Finland och Estland grundade föreningen tillsammans i mars 2017, och verksamheten har varit väldigt aktiv sedan i våras.

Programmet, arrangemangen och talarna var fint valda så att stämningen hela tiden hölls på en anmärkningsvärt entusiastisk nivå. Dessutom var den aktiva Gleb Maltsev programvärd, och han lyckades inspirera både talarna och publiken att engagera sig i de frågor som behandlades på evenemanget.

Island kom med!

En av de viktigaste händelserna på evenemanget var att Island slöt sig till NIIS-institutets verksamhet. Island, Finland, och Estland undertecknade avtalet under den tidiga förmiddagen och Island är nu i fortsättningen med i institutets verksamhet genom ett partneravtal. NIIS:s grundare Finland och Estland agerar däremot med stöd av ett medlemsavtal, vilket innebär att länderna har en större rösträtt vid beslut än Island. Avtalet undertecknades för Finlands del av Anna-Maija Karjalainen (ICT-direktör vid finansministeriet, för Estlands del av Siim Sikkut (CIO, Ministry of Economic Affairs and Communications), för Islands del av Einar Birkir Eirnarsson (Head of Division, Ministry of Finance and Economic Affairs) och av NIIS:s Ville Sirviö (verkställande direktör, NIIS-instutet). Mer information finns här.

Bild 1. Avtalet om att Island ansluter sig till NIIS-institutet undertecknas

Islands representanter medverkade ivrigt redan under evenemanget i X-Road-gemenskapens verksamhet. Islänningarna var med i paneldiskussionen om X-Road och i en mindre workshop där de berättade om hurdana erfarenheter de redan nu har av att bygga upp X-Road-miljön på Island.

X-Road-teknikens utvecklingssteg

I början av evenemanget berättade NIIS-institutet väldigt intressanta nyheter om hur X-Road-plattformen och -tekniken kommer att utvecklas i framtiden. Petteri Kivimäki (Chief Technology Officer, NIIS) berättade hur utvecklingsarbetet fortskrider just nu, presenterade en roadmap med utvecklingsobjekten inom den nära framtiden samt berättade om tidtabellen för publiceringen av framtida programversioner. Bland utvecklingsobjekten presenterades bl. a. tilläggsstödet för användningen av operativsystemet Ubuntu 18 som plattform för X-Road, REST-gränssnittet och tidtabellen för version 7 (just nu används version 6 av X-Road). Utvecklingsarbetet kring X-Road är väl planerat och schemalagt – Finland, Estland och Island ser fram emot de nya funktionerna. Nyheter väntas dock i andra länder också, eftersom X-Road har väckt intresse på flera håll i världen, vilket framgår av X-Road-kartan.

Bild 2. Petteri Kivimäki berättade om planerna för X-Roads utvecklingsarbete.

NIIS-institutet har ett eget utvecklingsteam som kommer att göra X-Road-plattformens programutvecklingsarbete i fortsättningen. Samma utvecklingsteam var tidigare med i det nationella servicearkitekturprogrammet där man tog fram Suomi.fi-informationsleden och även utvecklade bastekniken för X-Road. Arbetet utförs av Gofore Oyj:s utvecklingsteam – ett team med mycket erfarenhet och sakkunskap som i sin helhet arbetar i Finland. Resultaten av utvecklingsarbetet kan tillämpas internationellt i fortsättningen och de har bearbetats särskilt med beaktande av de önskemål som lagts fram av medlemsländerna i NIIS-institutet.

Samarbete mellan deltagarna

En av de mest intressanta programpunkterna var eftermiddagens "track"-avsnitt, dvs. hela deltagarskaran indelades i fyra workshopar enligt följande teman:

  • Users (= användare)
  • Developers (= utvecklare, programmerare)
  • Operators (= administratörer operatörer)
  • E-governance (= e-förvaltning, beslutsfattare)

Deltagarna i workshoparna diskuterade livligt hur X-Road kan utvecklas och många nya idéer lyftes fram. Idéer samlades in från varje workshop och baserat på dem kan man vidareutveckla de frågor som togs upp. Befolkningsregistercentralen höll presentationer i workshoparna, bl. a. om publiceringen av API-gränssnitten och uppmuntrade deltagarna att tänka hur registreringen för att ansluta sig till X-Road skulle kunna förbättras. Det gavs rikligt med respons och diskussioner fördes livligt om dessa ämnen.

Mer information om X-Road

Suomi.fi-informationsleden och Estlands nationella integrationsplattform X-Tee bygger på den gemensamma lösningen X-Road. Systemet används för närvarande i både Finland och Estland, och i framtiden kommer det också att användas för utbyte av information mellan länderna. Läs mer:

Presentationerna på X-Road-gemenskapens evenemang är offentligt tillgängliga. NIIS-institutet publicerade dem efter evenemanget och de fås här.