Finlands informationsled och Estlands X-Tee-kanal slås samman i produktionsmiljö

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

 Inom en snar framtid kommer Finlands informationsled och Estlands X-Tee-kanal att federeras, vilket innebär att det skapas en förtroenderelation mellan dem. Det gör det möjligt att förmedla information från en tjänst som anslutits till den finländska Informationsleden till den estniska servicekanalen och tvärtom.

Den preliminära tidpunkten för sammankopplingen är februari 2018, men för Informationsledens kundorganisationer lönar det sig att förbereda sig för federeringen redan nu. Informationsleden skickar ut ytterligare ett meddelande om federeringen strax innan den genomförs i produktionsmiljö. Då kommer också den exakta tidpunkten för genomförandet att meddelas.

Programversion för anslutningsservern

För de organisationer som anslutit sig till den finländska informationsleden i produktionsmiljö kommer federeringen inte att kräva några åtgärder och anslutningsservrarna fungerar som tidigare. Vi rekommenderar emellertid att anslutningsserverns programvara uppdateras till den senaste versionen, v.6.16.0. Denna version innehåller ett flertal förbättringar i anslutning till federeringen, bland annat har skapandet av felloggar förbättrats.

Hur ska jag göra för att ta i bruk federeringen på min egen anslutningsserver?

För att federering ska vara möjlig ska en anslutningsserver som registrerats för produktionsmiljö tillåta förbindelser utåt till proxyservern pvprodproxy.csc.fi (IP: 193.166.187.201) port 80.

Utöver öppningen i brandväggen ska den som underhåller anslutningsservern från version 6.16.0 framåt konfigurera federeringen enligt följande anvisning.

Tänk på att standardinställningen i äldre programversioner för anslutningsservern är att federeringen är påkopplad och används (förutsatt att ovan nämnda öppning i brandväggen har gjorts), men i version 6.16.0 är den automatiskt frånkopplad. Om en äldre programversion uppdateras till version 6.16.0 ska federeringen alltså konfigureras enligt anvisningen ovan även om den skulle ha varit påkopplad redan tidigare i den äldre programversionen. I fortsättningen kommer federeringen dock att hållas påkopplad och användas vid nya uppdateringar av programvaran, om den har konfigurerats så för version 6.16.0 av anslutningsservern.

Mer information:

Mer information om sammanslagningen av Finlands och Estlands servicekanaler finns på webbplatsen eSuomi:

http://vrk.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/suomen-kansallinen-palveluvayla-ja-viron-x-tee-palveluvayla-liitetaan-yhteen