Befolkningsregistercentralen samlar tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Under 2018–2019 samlar Befolkningsregistercentralen tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet. Syftet är att fortsätta med det arbete som påbörjades av projekten inom KaPA-programmet och Suomidigi och bygga upp en tjänst som stöder digitaliseringen av serviceleverantörer och hela samhället samt förändringen av verksamhetskoncepten.

Servicehelheten utvecklas som en del av ett projektpaket för Suomi.fi-serviceleverantörer (SuoPa), som just nu inleds. Projektplanerna preciseras under våren 2018.

”Vi vill samla alla tjänster som vi producerar till en helhet som tjänar den offentliga förvaltningens och hela samhällets digitalisering samt gör verktygen med anknytning till helheten till en mer användarvänlig verktygslåda som stöder organisationernas digitalisering”, säger direktören för digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen Joonas Kankaanrinne.

Helheten kommer att omfatta de Suomi.fi-tjänster som organisationerna använder samt de uppgifter för planering och verkställande av kompatibiliteten i informationsförvaltningen, informationssäkerheten samt den övergripande arkitekturen och styrningen av informationshanteringsprojekt som stöder den digitala utvecklingen inom den offentliga förvaltningen, vilka överfördes till Befolkningscentralen i början av 2018.

Vill du delta i utvecklingen av den nya servicehelheten?

Om du vill delta i projektet för Suomi.fi-serviceleverantörer (SuoPa) och utvecklingen av den nya servicehelheten kan du anmäla ditt intresse på bifogade blankett: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/suopahanke

Vi bjuder in alla som anmält sig till öppen utveckling av idéer och utvecklingsarbete.

Vi informerar också regelbundet om hur projektet framskrider i Suomi.fi-nyhetsbrevet.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, projektchef Annette Hotari, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

De tjänster som främjar digitaliseringen och som är riktade till organisationer omfattar bland annat

 • Suomi.fi-tjänsterna för organisationer
  • Suomi.fi-servicedatalagret, Suomi.fi-meddelanden, Suomi.fi-fullmakter, Suomi.fi-informationsled, Suomi.fi-tjänstehantering, Suomi.fi-betalningar, Suomi.fi-kartor
 • VAHTI-verksamhet och stöd för utvecklandet av informationssäkerheten inom förvaltningen
  • Verksamheten inom ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI), stöd för verkställandet av anvisningar och bestämmelser som berör informationssäkerhet inom förvaltningen samt produktion av en övergripande bild kring cybersäkerhet inom den offentliga förvaltningen
 • Experttjänster inom informationssäkerhet
  • Produktion och förmedling av experttjänster inom informationssäkerhet genom att utnyttja de experttjänster inom informationssäkerhet som Hansel konkurrensutsätter samt deltagande i det internationella samarbetet i frågor som anknyter till informations- och cybersäkerhet inom den offentliga förvaltningen
 • VIRT- och govCERT-verksamhet
  • Förebyggande, observation och lösningar gällande kränkningar av dataskyddet som riktas mot statsförvaltningen, utvecklande av en omfattande och effektiv modell för hantering av situationer av störningar i informations- och cybersäkerheten (s.k. VIRT-verksamhet) samt samordning av övningar inom informations- och cybersäkerhet och för att trygga verksamhetens kontinuitet
 • Utveckling och upprätthållande av den offentliga förvaltningens JHS-rekommendationssystem
 • Arbetet med den övergripande arkitekturen
  • Experttjänster inom arkitekturarbete som riktas till den offentliga förvaltningen samt styrning av och stöd för kompatibiliteten i informationsförvaltningen
 • Stöd för statsförvaltningens projektutvärdering och hantering av projektportföljen
  • Gemensamma förfaranden för bedömning av utvecklingsprojekt inom statsförvaltningens ICT samt upprätthållande, informationsinsamling och rapportering inom statsförvaltningens projektportföljsystem
 • Sammanställande av och rapportering kring lägesbilden för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
  • Insamling av uppgifter från utredningar och utvärderingar vad gäller informationsförvaltning, informationshantering, informationssäkerhet och elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i syfte att styra statens digitala utveckling 
 • Utvecklande och upprätthållande av tjänsten Suomi.fi för företag (ersatte webbplatsen FöretagsFinland i januari 2018)
  • Information, tjänster och verktyg för företag och grundare av företag.
 • Suomidigi
  • Stöd till organisationer inom den offentliga förvaltningen för digitalisering av tjänster med hjälp av det senaste i fråga om information och verktyg samt bästa praxis. Kunskapsdelning och möjlighet till nätverksbyggande.