Befolkningsregistercentralen samlar tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Under 2018–2019 samlar Befolkningsregistercentralen tjänster som främjar digitaliseringen till en helhet. Syftet är att fortsätta med det arbete som påbörjades av projekten inom KaPA-programmet och SuomiDigi och bygga upp en tjänst som stöder digitaliseringen av serviceleverantörer och hela samhället samt förändringen av verksamhetskoncepten.

Läs mer

Suomi.fi-identifiering ersatte identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-identifiering har ersatt identifieringstjänsten Vetuma och Tunnistus.fi den 1 januari 2018. Om organisationerna inom den offentliga förvaltningen behöver en stark identifiering i sina e-tjänster ska organisationerna med användningsåläggande i fortsättningen använda Suomi.fi-identifieringen. Även organisationer med användningsrätt kan utnyttja tjänsten.

Läs mer

Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen börjar använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter – smidigare användning av e-tjänster i NettiRassi

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Välfärdssamkommunen i Brahestadsregionen tog i bruk tjänsten Suomi.fi-fullmakter i e-tjänstekanalen NettiRassi. Via tjänsten kan du sköta icke-brådskande ärenden inom social- och hälsovården.

Läs mer

Finlands informationsled och Estlands X-Tee-kanal slås samman i produktionsmiljö

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Inom en snar framtid kommer Finlands informationsled och Estlands X-Tee-kanal att federeras, vilket innebär att det skapas en förtroenderelation mellan dem. Det gör det möjligt att förmedla information från en tjänst som anslutits till den finländska Informationsleden till den estniska servicekanalen och tvärtom.

Läs mer

I framtiden kan medborgaren jämföra social- och hälsovårdstjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) stänger webbtjänsten Palveluvaaka.fi den 28 februari 2018. Samtidigt lägger man också ner det serviceregister för social- och hälsovården som fungerat som informationskälla för webbtjänsten.

Läs mer