I framtiden kan medborgaren jämföra social- och hälsovårdstjänster i Suomi.fi – Palveluvaaka.fi stängs

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Utvecklingen av en informationstjänst som stödjer valet av social- och hälsovårdstjänster överförs till Befolkningsregistercentralen och kommer att genomföras som en del av webbtjänsten Suomi.fi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) stänger webbtjänsten Palveluvaaka.fi den 28 februari 2018. Samtidigt lägger man också ner det serviceregister för social- och hälsovården som fungerat som informationskälla för webbtjänsten.

Läs mer

Vidareutvecklingen av Suomi.fi stöder landskaps- och social- och hälsovårdsreformen

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Befolkningsregistercentralen har startat ett projekt för vidareutveckling av alla Suomi.fi-tjänster (SuoJa-projektet). Under det tvååriga projektet (2018–2019) fortsätter arbetet med att utveckla Suomi.fi-tjänsterna.

Läs mer

Meddelande-tjänsten kan tas i bruk – materialen på esuomi.fi har uppdaterats

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-meddelanden övergick till produktionsanvändning i december 2017 och organisationerna kan nu ta tjänsten i bruk. Idag kan organisationerna ansöka om användningstillstånd för tjänsten hos Befolkningsregistercentralen och börja testa tjänsten. För att underlätta ibruktagandet av tjänsten har materialen på esuomi.fi uppdaterats. Allt material på sidorna finns nu även på svenska. Vi har förnyat de ofta ställda frågorna och vi kommer att lägga till tekniskt material på sidorna inom en snar framtid.

Läs mer

Katso ersätts med Suomi.fi-tjänster före utgången av 2019

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten stegvis fram till slutet av 2019. Med hjälp av Katso-identifiering kan en person logga in i myndigheternas e-tjänster i egenskap av företrädare för ett företag, en sammanslutning, en offentlig organisation eller ett dödsbo.

Läs mer

Uleåborg stads Omahoito-tjänst börjar använda Suomi.fi-fullmakter – e-tjänsterna blir enklare och pålitligare

Suomi.fi tjänster - 24.01.2018

Uleåborg stads egenvårdstjänst Omahoito har börjat använda Suomi.fi-fullmakter och därmed har det blivit enklare för uleåborgarna att använda hälso- och sjukvårdens e-tjänster. Enligt Uleåborg stads utvecklingskoordinator Riikka Hirvasniemi har det funnits efterfrågan på en smidig lösning som underlättar användningen eftersom stadens befolkningsunderlag förändras i snabb takt.

Läs mer