Tjänsterna inom primärvården ska beskrivas i SDL före oktober – den specialiserade sjukvården har tid till december

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Kommunerna och samkommunerna ska beskriva de centrala tjänsterna inom social- och primärvården och deras servicekanaler så att de är klara i Servicedatalagret senast den 1 oktober 2017. Med centrala tjänster avses till exempel tjänster som är betydande med hänsyn till sin volym och tjänster som är viktiga ur kundens synvinkel. Befolkningsregistercentralen har producerat färdiga underlag för alla dessa tjänstebeskrivningar och tjänsterna ska beskrivas i Servicedatalagret på samma sätt som andra tjänster.

När det gäller den specialiserade sjukvården ska de centrala tjänsterna och deras servicekanaler vara beskrivna i Servicedatalagret senast den 1 december 2017. Med centrala tjänster inom den specialiserade sjukvården avses till exempel tjänster som är betydande med hänsyn till sin volym och tjänster som är viktiga ur kundens synvinkel.

Separata anvisningar har getts för beskrivningen av den specialiserade sjukvårdens tjänster. Sjukvårdsdistrikten har en viss frihet när det gäller att beskriva tjänsterna eftersom olika distrikt kan ha olika behov och praxis. Befolkningsregistercentralen rekommenderar att bland annat följande tjänster inom den specialiserade sjukvården ska beskrivas i Servicedatalagret: inre medicin, kirurgi, barnsjukdomar, ögonsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar, hudsjukdomar och allergologi, psykiatri, neurologi och lungsjukdomar samt kvinnosjukdomar och förlossning. I beskrivningen av en tjänst inom den specialiserade sjukvården är det viktigt att ange om tjänsten förutsätter remiss av läkare.

>> Se anvisningar för speciaaliserade sjukvårdens tjänster (på finska)

>> Färdiga underlag för tjänstebeskrivningar

Tidtabellerna grundar sig på finansministeriets undantagsbeslut där FM beviljade alla organisationer som är skyldiga att ta i bruk SDL mer tid att producera information om social- och hälsovårdstjänsterna. En betydande del av kommunerna och samkommunerna har redan börjat göra beskrivningarna. När tjänsterna har beskrivits syns uppgifterna genast även i Suomi.fi-nättjänsten.