Suomi.fi-tjänsterna utvecklas öppet till nytta för andra

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-tjänsterna har ända från början utvecklats öppet i enlighet med de strategiska riktlinjerna i det nationella servicearkitekturprogrammet. Det innebär till exempel att de första källkoderna för Suomi.fi-tjänsterna publicerades redan sommaren 2015. Utöver öppna källkoder har man vid utvecklingen av tjänsterna främjat tillgängligheten till öppna gränssnitt. Avsikten har varit att ge programkoderna till alla som är intresserade av att vidareförädla och utnyttja dem. På det sättet har även privata företag kunnat skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av sina tjänster.

"Det är till fördel för hela samhället att insatserna fokuseras på att vidare utveckla de egenskaper som redan tagits fram, i stället för att var och en aktör gör om samma saker på egen hand", säger Janne Viskari, direktör för Digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen.

Alla öppna källkoder för Suomi.fi-tjänsterna finns i GitHub-tjänsten. Förutom Suomi.fi-tjänsterna omfattar tjänsten även källkoden för hela X-Road. Källkoderna har redan använts i viss utsträckning. Exempelvis har källkoden för Servicedatalagret använts som underlag för olika e-tjänster för att visa servicedata. För närvarande håller även den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet RIA på att ta i bruk en anslutningskatalog som utvecklats på Befolkningscentralen och som innehåller alla tjänster som beskrivits i Servicedatalagret. Vid ibruktagandet av anslutningskatalogen drar RIA fördel av den öppna källkoden och all vidareutveckling som sker hos RIA ställs även till förfogande för Befolkningsregistercentralen.

I fortsättningen är det tänkt att man vid utvecklandet av Suomi.fi-tjänsterna ska eftersträva ett mer kundorienterat arbete där öppna roadmaps, dvs. framtida utvecklingsplaner sammanställs tillsammans med kunderna. Ett mål är också att få till stånd en modulär utveckling som innebär att aktörer utanför Befolkningsregistercentralen kan utvidga källkoden. Då genomgår koden först en säkerhetskontroll och därefter införlivas den med tjänsten enligt en i förväg fastställd process. Målet är att processen ska vara öppet distribuerad redan på förhand och att man informerar öppet om hur den fortskrider. Här har man hjälp av Suomi.fi-tjänsternas produktägare, som ansvarar för den fortsatta utvecklingen av tjänsterna.

De öppna källkoderna för Suomi.fi-tjänsterna finns på adressen: https://github.com/vrk-kpa