Skogscentralen först med att ersätta Katso-tjänsten med Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten stegvis fram till 2019. Identifiering med Katso-koder ersätts med Suomi.fi-identifikation, medan Suomi.fi-fullmakter gör det möjligt att med hjälp av elektroniska fullmakter hantera ärenden för ett företags räkning. Under övergångsperioden är det möjligt att dra fördel av rollerna i Katso.

– I slutet av 2017 utvecklade vi en funktion för att utnyttja roll- och fullmaktsuppgifterna i Katso för Suomi.fi-fullmakter. Det här underlättar övergången till Suomi.fi-tjänsterna för de e-tjänster som hittills använt Katso-tjänsten, berättar Veli-Matti Mykkänen, projektchef med ansvar för ersättandet av Katso-tjänsten.

Alla e-tjänster som använder Katso bör starta ett ibruktagandeprojekt så snart som möjligt och beskriva användningsfallet. På det sättet kan nödvändiga ändringar införas i tjänsten i tid. Mer information (på finska) finns på Suomi.fi-portalen bakom denna länk.

Skogscentralen gick med i pilotprojektet för att göra sina e-tjänster smidigare

Skogscentralen var först med att övergå från Katso till Suomi.fi-tjänsterna i sin tjänst MinSkog.fi. Nu loggar användarna in i tjänsten med Suomi.fi-identifiering, medan behörigheterna för att hantera ärenden för ett företags räkning administreras via Suomi.fi-fullmakter eller under övergångstiden parallellt via Katso-tjänsten, berättar tillämpningsexpert Hanna Barman vid Skogscentralen.

– Vi ville göra denna ändring eftersom det kommit önskemål från kunderna om en enklare inloggning för aktörer i tjänsten MinSkog.fi. Aktörerna upplevde att det var besvärligt att logga in med Katso-koder. De använder ju ofta tjänsten utanför kontoret och det är inte så praktiskt att ständigt ha nyckelkodstabellerna med sig, säger Barman.

Eftersom Katso-tjänsten i vilket fall som helst kommer att läggas ned ansåg man på Skogscentralen att det var ett bra tillfälle att gå med i pilotprojektet för att ta i bruk Suomi.fi-tjänsterna för aktörerna.

– Av pilotprojektet förväntade vi oss också ett närmare samarbete och mer stöd för ibruktagandet jämfört med ett vanligt ibruktagandeprojekt. Och det fick vi också, säger Barman.

Skogscentralen fattade beslut om att starta projektet våren 2017 och i december samma år började man göra konkreta ändringar i tillämpningarna. Produktionen driftsattes den 5 mars 2018 efter att några försök gått i stöpet på grund av tekniska problem.

Via motgångar mot seger

Barman berättar att det var svårt att uppskatta de behövliga resurserna under projektet.

– Vi genomförde övergången till Suomi.fi som en del av den normala tillämpningsutvecklingen. Vi överraskades emellertid av hur omfattande ändringarna var och under fjolåret var vi tvungna att omprioritera projektet i förhållande till det övriga arbetet, säger hon.

– Projektet krävde mer resurser än planerat: strax under 40 dagsverken hos tillämpningsleverantören och därtill planerings- och projektledningsarbetet på Skogscentralen.

Vi stötte också på tillfälliga svårigheter vid testningen och på grund av skillnaderna mellan de olika miljöerna, tillägger Barman. Problemen berodde på skillnader i datakommunikationsförbindelserna, identifieringsmetoderna och Suomi.fi-fullmakternas koder. Den föråldrade Java-tekniken som användes i tjänsten MinSkog.fi orsakade också extra åtgärder.

Efter motgångarna i projektet lyckades vi genomföra övergången till tjänsten Suomi.fi-fullmakter, säger Barman.

– Samarbetet med BRC var verkligen smidigt. Under projektets gång höll vi regelbundna möten där vid följde upp hur arbetet fortskred. Hjälp och stöd fanns att få alltid när vi behövde. 

BRC:s projektchef Veli-Matti Mykkänen är också belåten med projektet. Enligt Mykkänen bidrog Skogscentralens medverkan i pilotprojektet till färdigställandet av lösningen. På samma gång fick Befolkningsregistercentralen viktig information om vilka förbättringar som behövs ur e-tjänsternas synvinkel.

– Vi vill tacka Skogscentralen för det smidiga samarbetet kring pilotlösningen. Nu har vi bättre beredskap att hjälpa dem håller på att överföra identifieringen och fullmakterna i sina e-tjänster från Katso till Suomi.fi, konstaterar Mykkänen.

Mer information:

Veli-Matti Mykkänen, Befolkningsregistercentralen, ext.veli-matti.mykkanen@vrk.fi