Agil utveckling av Suomi.fi-tjänsterna på Befolkningsregistercentralen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

I anslutning till Suomi.fi-tjänsterna händer det mycket på Befolkningsregistercentralen. Utöver den fortsatta utvecklingen av tjänsterna pågår projekt för att förnya de tjänster som tillhandahålls vid ämbetsverket samt sammanslagningen med magistraterna. Befolkningsregistercentralen håller på att bli till en bredbasig digimyndighet som främjar ett elektroniskt samhälle.

Den övergripande utvecklingen av digitala tjänster förutsätter agila arbetsmetoder. BRC håller just nu på att se över sina arbetssätt och anpassa dem till helhetsbetonad, agil utveckling.

- Vi har varit lyhörda för responsen från kunderna och börjat förnya tjänsteutvecklingen för att kunna ge bättre service, sammanfattar utvecklingschef Esa Keränen.

På BRC har man redan en längre tid tillämpat agila verksamhetsmodeller. Det nationella servicearkitekturprogrammet, som BRC slutförde i fjol, genomfördes i hög utsträckning enligt agila utvecklingsmetoder. Nu kommer modellen att utvidgas till hela ämbetsverket. Därigenom övergår man från produkt- och projektcentrerad utveckling till en övergripande agil utveckling som grundar sig på SAFe.

- Vi har i allmänhet lyckats bra med Befolkningsregistercentralens projekt, men tyvärr har tjänsteutvecklingen fortfarande varit delvis isolerad. När det finns ett stort antal produkter och projekt finns det risk för att utvecklingsteamen inte diskuterar tillräckligt sinsemellan. Det kan leda till ineffektivitet, tekniska skulder och till och med överlappande lösningar, säger Keränen.

Vid reformen av tillvägagångssätten ska agiliteten sträckas ut särskilt till ledningen av helheten. För alla projekt som genomförs vid ämbetsverket fastställs en enhetlig praxis för portföljhanteringen och arbetsgången.

- På det sättet blir allt det vi gör transparent. Det blir lättare att leda helheten och prioritera delarna i den enligt målen för affärsverksamheten.

Den nya modellen ger förtroende, öppenhet och affärsnytta

I modellen med övergripande agil utveckling administreras arbetet i praktiken med hjälp av portföljer. Enligt Keränen innehåller utvecklingsportföljen idéer och utvecklingsprojekt, medan tjänsteportföljen innehåller samtliga tjänster som BRC tillhandahåller. Med hjälp av utvecklingsportföljen prioriteras nya tjänster eller egenskaper hos existerande tjänster.

Ämbetsverkets ledning ansvarar för den strategiska ledningen av projekt och tjänster. Ägaren till en enskild produkt ansvarar för att utvecklingsidéerna omvandlas till ekonomisk behållning och för styrningen av utvecklingsteamet.

Ett pilotprojekt kring övergripande agil utveckling har sedan årets början drivits inom ramen för VAAKA-projektet, som syftar till att förnya befolkningsdatasystemet och e-tjänsterna, berättar Keränen. Dessutom har alla nya projekt, som Cloud, följt den nya modellen ända från början. Där det gäller Suomi.fi-tjänsterna kommer produktägarna och utvecklingsteamen överens om överföringen. Målet är att tjänsterna ska vara överförda till den nya modellen före hösten.

Befolkningsregistercentralen har höga förväntningar på modellen. Genom reformen eftersträvas betydande fördelar: effektivare verksamhet, kortare omloppstid från idé till produktion och ledning av ekonomisk behållning), bättre riskhantering och framför allt nöjdare kunder.

- Transparensen i modellen gör att det inte längre kommer några överraskningar och dessutom blir det möjligt att dela lägesbilden mellan olika intressentgrupper. Den är också ett bra underlag för samarbete som grundar sig på förtroende, fastslår Keränen.

Keränen framhäver att själva utvecklingsmodellen inte är det viktigaste med reformen, utan resultatet.

- Vi utvärderar regelbundet hur modellen fungerar och justerar den efter behov. Metoden har inget värde i sig utan värdet ligger i att den leder till genuint samarbete och samförstånd mellan alla parter.

 

Mer information:

esa.keranen@vrk.fi