Vad har KaPA-programmet åstadkommit?

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Under det nationella servicearkitekturprogrammets gång har alla Suomi.fi-tjänster genomförts och organisationerna har aktivt börja använda tjänsterna. Det nationella servicearkitekturprogrammet som startades 2014 upphör i slutet av december.

Läs mer

Organisationer fortsättningsvis skyldiga att använda Suomi.fi-tjänsterna

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Organisationer inom den offentliga förvaltningen är skyldiga att ta Suomi.fi-tjänsterna i bruk även efter årsskiftet trots att det nationella servicearkitekturprogrammet upphör i slutet av 2017. Utvecklingen av de Suomi.fi-tjänster fortsätter under Befolknings-registercentralens ledning.

Läs mer

Trafi och Kouvola har börjat använda Suomi.fi-betalningar – läs mer om ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Under den gångna hösten började organisationer i den offentliga sektorn ta i bruk tjänsten Suomi.fi-betalningar. Alla organisationer som hittills använt tjänsten Vetuma för betalningar ska övergå till Suomi.fi-betalningar före utgången av 2017.

Läs mer

Fullmaktsalternativen för Suomi.fi-fullmakter färdiga

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Arbetet med att skapa olika fullmaktsalternativ för Suomi.fi-fullmakter har slutförts. Organisationer, både privata och offentliga, kan ta i bruk tjänsten Fullmakter inklusive de olika typer av fullmakter den innehåller för att göra det möjligt att enkelt och säkert uträtta ärenden för en annan person i webbtjänsten. År 2018 i Suomi.fi-fullmakterna tas också i bruk möjlighet för ämbetsmän att skapa elektroniska fullmakter på kunders vägnar i samband med ärendehantering vid serviceställen.

Läs mer

Katso integreras i etapper med Suomi.fi-fullmakter – ett pilotprojekt för ibruktagandet startar vid årsskiftet

Suomi.fi tjänster - 19.12.2017

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten stegvis. Med hjälp av Katso-identifiering kan en person logga in i myndigheternas e-tjänster i egenskap av företrädare för ett företag, en sammanslutning, en offentlig organisation eller ett dödsbo.

Läs mer