Suomi.fi-tjänsterna utvecklas öppet till nytta för andra

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-tjänsterna har ända från början utvecklats öppet i enlighet med de strategiska riktlinjerna i det nationella servicearkitekturprogrammet. Det innebär till exempel att de första källkoderna för Suomi.fi-tjänsterna publicerades redan sommaren 2015. Utöver öppna källkoder har man vid utvecklingen av tjänsterna främjat tillgängligheten till öppna gränssnitt. Avsikten har varit att ge programkoderna till alla som är intresserade av att vidareförädla och utnyttja dem. På det sättet har även privata företag kunnat skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av sina tjänster.

Läs mer

Kom och bekanta dig med Suomi.fi-tjänsterna i köpcentren!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi:s köpcentrumturné startade den 7–8 september 2017 vid Kampen i Helsingfors. Evenemanget lockade en jämn ström av besökare till vårt stånd för att ställa frågor om och bekanta sig med Suomi.fi-tjänsten.

Läs mer

Tjänsterna inom primärvården ska beskrivas i SDL före oktober – den specialiserade sjukvården har tid till december

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Kommunerna och samkommunerna ska beskriva de centrala tjänsterna inom social- och primärvården och deras servicekanaler så att de är klara i Servicedatalagret senast den 1 oktober 2017. Med centrala tjänster avses till exempel tjänster som är betydande med hänsyn till sin volym och tjänster som är viktiga ur kundens synvinkel. Befolkningsregistercentralen har producerat färdiga underlag för alla dessa tjänstebeskrivningar och tjänsterna ska beskrivas i Servicedatalagret på samma sätt som andra tjänster.

Läs mer

Nivala integrerade Suomi.fi-servicedatalagret på sin webbplats

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Nivala stad har i samarbete med Haapajärvi stad och IT-leverantören Joki ICT Oy konstruerat en lösning som gör att invånarna enkelt kan nå tjänstebeskrivningarna som införts i Suomi.fi-servicedatalagret. Med hjälp av integrationen överförs data från Servicedatalagret automatiskt över ett gränssnitt och ett program för innehållshantering till stadens webbplats.

Läs mer

Virtu.fi införde ärendehantering på andras vägnar på rekordtid

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Serviceportalen virtu.fi, som drivs av kompetenscentret inom det sociala området i norra Finland, införde i slutet av augusti möjligheten att sköta ärenden åt andra personer. Virtu.fi är ett virtuellt social- och hälsovårdscenter som erbjuder elektroniska social- och hälsovårdstjänster i Lapplandsregionen. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. I framtiden kommer funktionen även att finnas för kommunikationen inom äldreomsorgen och hemvården. Möjligheten att sköta ärenden åt en vuxen aktiveras i tjänsten direkt när rätten till ärendehantering kan verifieras med Suomi.fi-fullmakternas nya koder. Den tekniska delen av ibruktagandet färdigställdes på bara fyra dagar – ett nytt rekord för Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer
 

E-post address

Jag vill höra av följande temat: